شکل دارویی : قرص 70 و 140 میلیگرمی

بسته بندی : 30   عددی

مواد موثره: عصاره خارمریم (سیلیمارین)

دسته دارویی :دارو گیاهی-محافظت کبد
سازنده:داروسازی سیمرغ داروی عطار