حاوی 12.5 میلی گرم هیدروکلرتیازید +لوزارتان 50 میلی گرم