شکل دارویی : ژل چشمی استریل

بسته بندی : تیوپ 10 گرمی

مواد موثره: کربومر980/دکسپانتنول

دسته دارویی :اشک مصنوعی
سازنده: ایران ناژو