شکل دارویی : محلول خوراکی 100 میلیگرم در میلی لیتر

بسته بندی : ظرف 120 میلی لیتری

نام ژنریک:  لوتیراستام levetiracetam

دسته دارویی :  درمان صرع پارشیال
 
سازنده:تکاژه