شکل دارویی : قرص25  میلی گرمی 

بسته بندی : 30  عددی

نام ژنریک:  تترابنازین  tetrabenazine

دسته دارویی :  مونوآمین دپلتور مرکزی -درمان بیماری کره هانتیگون
 
سازنده:تکاژه