هر قرص حاوی 50 میلی گرم لوزارتان و 12.5 میلی گرم هیدروکلرتیازید می باشد.

مصرف: کنترول فشار خون
 ساخت شرکت باختر بیوشیمی